Avgjørelsen er tatt Brannforebyggerfaget er vårt nye fagnavn.

1.12.2020 fastsatt Kunnskapsdepartementet (KD) nytt navn og yrkestittel for feierfaget.

I fjor høst kom ny læreplan på høring. I den forbindelse hadde faglig råd for bygg- og anleggsteknikk og Utdanningsdirektoratet (Udir) fremmet forslag om navneendring for feierfaget til brannforebyggerfaget med tilhørende tittel brannforebygger.

Hvorfor er det fremmet forslag om nytt navn?

Grunnlaget for å gjøre endringen var å få et nytt navn som oppleves som mer korrekt, er mer dekkende eller gir mer mening. Navneendringen vil styrke rekrutteringen til faget.

Udir har oppsummert høringen og skriver følgende: Det kom 96 innspill i høringen. 73% støtter forslaget om navneendring, mens 22% er imot. Det er mange enkeltpersoner som støtter navneendringer, mens organisasjoner og bedrifter er mer delt. Innsigelser går på at feierfaget og yrkestittelen feier er godt etablert og har lange tradisjoner.

Udir sin anbefaling etter å ha behandlet søknaden: Vi anbefaler å endre navn til brannforebyggerfaget og at yrkestittelen samtidig endres til brannforebygger. Navnet er i tråd med nytt faglig innhold, og har støtte hos et flertall i høringen. Forslaget er støttet av faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.

Læreplanen er ikke vedtatt enda, men ligger til behandling hos Udir. Vi har ikke fått informasjon om når læreplanen vil være gjeldene fra.

Fagforbundet fremmet forslaget om navneendring til faglig råd. Når forslaget ble kjent utførte Feiermesternes landsforening en spørreundersøkelse til sine medlemmer, hvor resultatet viste at medlemmene var splittet.

Spørsmål: Svar:
1.      Beskriver FEIEFAGET dagens innhold i faget og hva man som yrkesutøver utfører?

 

 Ja     42,74%

Nei   57,26%

 

2.      Ønsker du å endre fagnavnet, som er: FEIERFAGET?  

Ja      56,10

Nei   43,90%

 

3.      Ønsker du å endre yrkestittelen, som er: Feiersvenn? Ja     45,78%

Nei   54,22%

 

På besvaring av høringen til den nye læreplanen valgte hovedstyret i FLF å stemme mot forslaget om navneendring, men med følgende kommentar: Feiermesternes landsforening (FLF) har gjennomført spørreundersøkelse til sine medlemmer og forhørt seg ytterligere i forkant før denne høringen. Tilbakemeldingene er delt i sin mening om navneendring. Det er også hovedstyret i FLF.

Feieren har siden 1707 arbeidet med brannforebygging i form av tilsyn, feiing og informasjon til innbyggerne i Norge. Vi er enige om at brannforebygging er det sentrale i faget, likevel mener vi at feieren og arbeidet er godt kjent av det norske folk.

Hva skjer nå?

Feieren sin arbeidsmetodikk og satsningsområder har utviklet seg i takt med behovet i samfunnet, men navnet har ikke det. Det nye navnet kan vi kjenne oss igjen i da det helt klart beskriver målet og funksjonen til yrket. Den nye læreplanen tydeliggjør bredden i faget og presiserer at utdannelsen ikke er begrenset av oppgavene i forebyggendeforskriften.

Brannforebyggeren skal fortsatt være ekspert på fyringsanlegget.

Feiermesternes landsforening har som fremste oppgave å fremme faglige utvikling innen faget, og å bidra til opplysninger om faget. I den neste styreperioden står utdanning øverst på agendaen, med implementering av nytt fagnavn.

På denne siden kan du lese mer om hva faglig råd er og hvordan de arbeider: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Line Holtberget på T: 928 373 96 eller E: line@feiermester.org

 

Med vennlig hilsen

Feiermesternes landsforening

Annonse
Annonse