Informasjon fra Mesterbrevnemda til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i mesterfagene.

Mesterutdanningen er en leder- og etablererutdanning særskilt innrettet mot å sikre seriøs drift, faglig høyt nivå og innovasjon i små- og mellomstore bedrifter. Utdanningen bygger på fag- eller svennebrev i et mesterfag og praksis som selvstendig yrkesutøver. Mesterutdanningen er modulbasert, og kan tilpasses de støtteordningene som nå bygges opp i regionene.

Undersøkelser viser at det er stort behov for høyere yrkeskompetanse i håndverksfagene. Mesterbedriftene er gode lærebedrifter, og bidrar til verdiskaping, sysselsetting og et seriøst arbeidsliv over hele landet.

Det er tre tilbydere av mesterutdanning:

•           Folkeuniversitetet (alle mesterfag, kontakt regionkontorene)

•           Blimester.com (byggfagene)

•           Norges grønne fagskole Vea (alle mesterfag unntatt bygg- og bilfagene)

Tilbyderne er forberedt på å bli kontaktet direkte av bedrifter som ønsker utdanning for sine ansatte nå, og har gode nettbaserte løsninger.

Mer informasjon om mesterbrevordningen følger under. Mesterbrevnemndas sekretariat kan også gjerne kontaktes for innspill, råd og veiledning, på e-post til post@mesterbrev.no, eller ved henvendelse til

Mesterbrevnemnda

Essendropsgate 3, Postboks 5145 Majorstuen, 0302 Oslo

telefon +47 23 08 83 62, post@mesterbrev.nowww.mesterbrev.no

cid:image001.jpg@01D450CC.114AC410

Mesterbrevordningen er et næringspolitisk virkemiddel under Nærings- og fiskeridepartementet, hjemlet i mesterbrevloven. Mesterbrevet er en høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon, bestående av fag- eller svennebrev i et mesterfag, praksis som selvstendig yrkesutøver og mesterutdanning.

Mesterbrevnemnda styrer mesterbrevordningen i et trepartssamarbeid, fastsetter kravene til mesterbrev, og behandler alle søknader om mesterbrev. Nemnda oppnevnes av NHD. LO og NHO har fire av fem medlemmer i nemnda, noe som understreker ordningens nære tilknytning til arbeidslivet og arbeidslivets parter.

Mesterbrevnemnda fastsetter læreplanene for mesterutdanningen. Mesterutdanningen legges til vanlig opp slik at det er mulig å ta den ved siden av full jobb, over tre eller fire semestre. Utdanningen er fleksibel og modulbasert, og de tre fagområdene bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning kan tas hver for seg.

Annonse
Annonse