Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjennomført et prosjekt for å kartlegge bruken av røykvarslere i norske hjem, og undersøke i hvilken grad regelverk og anbefalinger følges. SP Fire Researrch AS (tidligere SINTEF) har utarbeidet en rapport i forbindelse med denne kartleggingen.

Her er et kort utdrag fra rapporten.

 

Mål

Myndighetenes mål med dette prosjektet har blant annet vært å studere om beboere i norske boenheter har kjennskap til, og følger, regelverk og anbefalinger om bruk og vedlikehold av røykvarslere.

 

Utdrag fra resultater og konklusjoner

48 % av boenhetene i studien har røykvarslere som er sammenkoblet. 

Av alle røykvarslerne der energikilden ble undersøkt i studien, var 85 % kun batteridrevet og 12 % var tilknyttet det elektriske nettet med batteribackup.

94 % av respondentene rapporterte at de funksjonstester røykvarsler periodisk eller sporadisk. Kun 36 % fulgte anbefalingene og utførte rengjøring minst én gang i året. Røykvarsler i boenheten ble sjekket like hyppig hos eldre som yngre, men eldre utførte i mindre grad batteriskifte selv.

Færre leietakere enn boligeiere svarte at de har/tar ansvar for at røykvarsler fungerer. Leietakere sjekket også i mindre grad enn boligeiere batteri i røykvarsleren selv.

48 % av boenhetene i denne studien hadde sammenkoblede røykvarslere. Det skilles ikke på om sammenkoblingen er med ledning eller om den er trådløs. Dette resultatet er høyere enn hva som ble registrert i Aksjon boligbrann i 2007, der andelen som hadde sammenkoblete røykvarslere lå på omtrent 30 % [37]. Forutsatt at studiene er sammenlignbare, kan dette bety at det har vært en økning i antall boenheter med sammenkoblete røykvarslere.

 

Få beboere oppfyller regelverk og anbefalinger når det gjelder:

– Flere røykvarslere bør monteres på ett plan i større boenheter.

– Røykvarsler bør koblet til batteribackup.

– Røykvarslere bør seriekobles.

– Røykvarsler bør testes hver måned.

– Røykvarsler bør rengjøres minst én gang i året.

 

Du kan lese hele rapporten her

Annonse
Annonse