Dokumentert kompetanse

Alle kurs i regi av FLF er knyttet til en fagplan. Hva deltageren har gjennomgått og hvilke ferdigheter som tilegnes gjennom kurset er beskrevet her. Etter endt kurs utstedes kursbevis. Her fremkommer det hvilke læringsmål som deltageren har vært igjennom. Kursene er delt inn etter nivå og ulike klassifiseringer for læringsmålene.  

 

FLFs kursportefølje har tre nivåer: 

Nivå 1 Innhold i kurset er på et moderat nivå, hvor deltagerne bør ha bestått svennebrev. Kurset gir deltagerne grunnleggende ferdigheter i emnet.  
Nivå 2 Innhold i kurset er på et høyt nivå, hvor deltagerne bør ha minst 3 års erfaring etter bestått svennebrev. Kurset gir deltagerne høy kunnskap om emnet. De grunnleggende ferdighetene som kreves for å delta på kurset er beskrevet i kursplan.  
Nivå 3 Innhold i kurset er på et meget høyt nivå, hvor deltagerne bør ha mer enn 5 års erfaring etter bestått svennebrev. Kurset gir deltagerne meget høy kunnskap om emnet. De ferdighetene som kreves for å delta på kurset er beskrevet i kursplan. 

 

Begrepsbruk 

I fagplanene benyttes Blooms taksonomi klassifiseringssystem for de ulike læremål. Disse er delt inn i seks hierarkiske klasser:  

  1. Kunnskap – Å kunne gjengi innlært stoff. 
  2. Forståelse – Å kunne sammenfatte og gjengi kunnskap med egne ord. 
  3. Anvendelse – Å kunne bruke kunnskap og forståelse i konkrete situasjoner. 
  4. Analyse – Å kunne se sammenhenger. 
  5. Syntese – Å kunne trekke egne slutninger, utlede abstrakte relasjoner. 
  6. Vurdering – Å kunne bedømme noe ut fra forskjellige kriterier. 
Annonse
Annonse