Vedtekter for Feiermesternes Landsforening

§1. Navn

Foreningens navn er Feiermesternes Landsforening og er stiftet 1945.

§2. Formål

Feiermesternes Landsforening er en allmennyttig, fri og uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme brannsikkerheten i det norske samfunn.

Dette gjøres ved å:

 1. Være feierfagets talerør utad:
 • Til publikum med informasjon om riktig bruk av fyringsanlegg for å unngå brann og miljøskadelig utslipp.
 • Til myndighetene ved å gi råd, veiledning og faglig kunnskap som kan bidra til fornuftig og brannsikkert regelverk.
 • Til aktørene for å bidra til å skape gode og sikre produkter til det norske samfunn.
 1. Fremme den faglige utviklingen innen feieryrket, og verne om fagets historie og tradisjoner.
 2. Bidra til å øke feierens status og befeste feierens plass i samfunnet.
 3. Fremme et kollegialt, sosialt og faglig samarbeid mellom medlemmene.

§3. Organisasjon

Feiermesternes Landsforening består av fylkes- og lokalforeninger.

Fylkesforeningene betegnes som: Feiermesternes Landsforening avdeling (fylke eller lokalitet). Fylkesforeningene skal markedsføres med FLF logo og profil.

Foreningens øverste myndighet er Landsmøtet, den daglige drift utøves av Hovedstyret.

§4. Medlemskap

Alle utøvere av feierfaget kan opptas som medlem. Medlemskap er personlig.

Medlemmene blir fortrinnsvis opptatt som medlem via sin lokale forening.

Der slike ikke er etablert kan det søkes om direkte medlemskap.

Andre med nær tilknytning til faget kan søke sin lokale forening eller Hovedstyret om medlemskap.

§5. Medlemmenes rettigheter og plikter

 1. Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer.
 2. Alle medlemmer plikter å overholde Feiermesternes Landsforenings vedtekter.
 3. Medlemmer som ikke har betalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter

Fylkes- og lokalforeningen skal innen 30. Mars:

 1. Betale inn medlemsavgift for samtlige registrerte medlemmer til Hovedstyret.
 2. Sende inn årsberetning og fortegnelse over nytt valgt styre til Hovedstyret.

Styret i fylkes- og eller lokalforeningen plikter å oppdatere medlemslisten.

§6. Æresmedlemskap

Personer som i særlig grad har utmerket seg i arbeidet for Feiermesternes Landsforenings interesser, kan etter innstilling fra Hovedstyrets æresmedlemskomité og enstemmig vedtak i Hovedstyret, utnevnes til æresmedlem (se statutter).

For ettertiden skal det ved en eventuell utnevnelse av Æresmedlem avsettes en side i Landsmøteprotokollen som omhandler utnevnelsen med omtale og bilde.

§7. Lang tjenestetid i faget

Det skal tildeles medaljer for lang tjenestetid i faget i henhold til statutter.

§8. Kontingent

Kontingenten fastsettes på Landsmøtet.

Medlemskap A: Medlemmer tilsluttet fylkes- eller lokalforening kr. 350.-

Medlemskap B: Medlemskap som lærling kr. 175.-

Medlemskap C: Enkeltmedlem direkte til FLF kr. 400.-

Medlemskap D: Æresmedlemmer, pensjonister og trygdede kr. 0.-

Bedriftsabonnement er kr. 700.-.

Det gis følgende fritak for avgift ved miljø og brannforebyggende konferanse/landsmøtet:

 • Pensjonister og trygdede betaler ikke kursavgift.
 • Æresmedlemmer med ektefelle/samboer betaler ikke kursavgift og festmiddagen.
 • Inviterte gjester får dekket kursavgift og festmiddag.

Deltageravgiften på miljø og brannforebyggende konferansen skal differensieres mellom medlemmer ikke-medlemmer med minimum kr 500.-

§9. Hovedstyret

Hovedstyret er Feiermesternes Landsforenings høyeste myndighet når Landsmøtet ikke er samlet.

Hovedstyret består av sju personer med følgende funksjoner: leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.

Møter i Hovedstyret avholdes så ofte som Hovedstyret finner nødvendig.

For å inneha verv i foreningen forutsettes det at man er medlem av foreningen, det kan gjøres unntak for revisor.

For å velges inn i Hovedstyret bør vedkommende inneha svennebrev i feierfaget. Leder av Hovedstyret bør inneha mesterbrev i feierfaget.

Hovedstyret velges for 2 år.

§10. Landsmøtet

Landsmøtet avholdes hvert 2. år og bekjentgjøres minimum 3 måneder før møtet avholdes. Dagsorden skal fremgå av kunngjøringen. Andre saker en de som er ført opp på sakslisten kan ikke tas opp til behandling.

Sakslisten skal minimum inneholde følgende punkter:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Kontingenter
 • Innkomne forslag
 • Valg

Forslag som ønskes behandlet må være Hovedstyret i hende minimum 2 måned før Landsmøtet avholdes.

Før landsmøtet så kunngjøres årsberetning, regnskap og innkommende forslag.

Stemmeberettiget på Landsmøtet er samtlige fremmøte medlemmer som har betalt sin kontingent senest 1 måned før Landsmøtet avholdes.

Valg foregår skriftlig hvis dette blir foreslått.

Valgene skjer med simpelt flertall om ikke annet bestemmes av Landsmøtet.

Bedriftsmedlemskap gir ikke stemmerett.

Valg foregår skriftlig hvis dette blir foreslått.

Valgene skjer med simpelt flertall om ikke annet bestemmes av Landsmøtet.

§11. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte holdes når Hovedstyret bestemmer, eller når 2/3 av medlemmene finner det nødvendig.

§12. Eksklusjon

Hovedstyret kan ekskludere et medlem som:

 1. Har handlet i strid med Feiermesternes Landsforenings vedtekter og øvrige bestemmelser og vedtak fattet av lovlig valgte organer.
 2. Som aktivt motarbeider eller opptrer til skade for foreningen.
 3. Ikke retter seg etter pålegg truffet av Hovedstyret eller Landsmøtet.

Det kreves enstemmig vedtak av Hovedstyret for at vedtaket skal være gyldig.

Vedkommende har adgang til å forklare seg skriftlig og muntlig for Hovedstyret før vedtak fattes.

Hovedstyrets vedtak om eksklusjon kan ankes til Landsmøtet.

§13. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun skje etter vedtak på to påfølgende årsmøter hvorav det ene skal være ordinært. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning vedtas, skal det nedsettes en komité på 5 medlemmer som bestemmer hvorledes FLF´s midler skal anvendes.

Annonse
Annonse