Oppføring av skorstein

Skorsteiner har lang tradisjon i Norge.  Tidligere ble skorsteiner oppført i betong eller teglstein, mens i dag er elementskorsteiner og stålskorsteiner de vanligste typene. Skorsteinen oppgave er å transportere røykgassen fra ildsted trygt ut av boligen uten at brann eller forgiftning skal kunne oppstå.

Hvem kan montere en skorstein?
Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

At et arbeid er søknadspliktig betyr at dersom du skal bruke fagfolk til å utføre arbeidet må du sørge for at foretaket enten har lokal godkjenning eller sentral godkjenning for å kunne søke, prosjektere, utføre og kontrollere det tenkte arbeidet. Ferdigattest skal foreligge etter oppføring.

Du kan som selvbygger også føre opp din egne skorstein, men da må du søke om lokal godkjenning og ansvarsrett for dette samt kunne dokumentere kunnskap innen området. Ta kontakt med ditt lokale byggesakskontor om hvordan denne søknaden skal leveres. Noen byggesakskontor bruker kun elektroniske søknader, men dersom du kan levere søknaden skriftlig finner du alle nødvendige blanketter på direktoratet for byggkvalitets hjemmeside: www.dibk.no.

Søknadsplikten gjelder uansett hvilken type skorstein som skal oppføres (Husk at dette gjelder også for fritidsboliger).

Unntak
Det er kun ved et tilfelle man kan føre opp skorstein uten å søke om særlig ansvarsrett og det er da det gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom. Dette vil være tilfelle ved f.eks. et tilbygg til eksisterende bygning som ikke har verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Her vil også tilhørende tekniske installasjoner omfattes og oppføring av skorstein i slikt tilbygg krever ikke særlig ansvarsrett.

Krav til funksjon
Når en ny skorstein skal monteres/føres opp er det viktig at den tilfredsstiller alle de krav som fremkommer i byggeteknisk forskrift:

(1) Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjon kan fungere tilfredsstillende.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

  1. Røykgasser skal føres ut fra byggverket på en måte som ikke medfører fare for antennelse av byggverket og nabobyggverk.
  2. Røykkanal og skorstein skal ha tetthet som gir god trekk og ikke avgir røykgasser til egen eller annen bruksenhet.
  3. Røykkanal og skorstein skal ha forsvarlig overflatetemperatur og yttersiden skal i størst mulig utstrekning være tilgjengelig for ettersyn.
  4. Røykkanal og skorstein skal ha mulighet for fri bevegelse i forhold til tilstøtende bygningsdeler.
  5. Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.
  6. Støpt eller murt skorstein skal oppføres på bærende konstruksjon av ubrennbart materiale.
  7. Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.

Er du i tvil, ta kontakt med ditt lokale feiervesen

Henvisninger
Plan -og bygningsloven § 20-1 og 21-4.
Byggeteknisk forskrift 15-3
SAK § 8-1, 8,2

Annonse
Annonse