Ildsted

Ildsted er tradisjon i Norge. Hvert år selges om lag 75.000 ildsteder i Norge.

De aller fleste er vedfyrte.

Det er viktig å tenke på at man egentlig har et «bål midt i stua» når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp. Av hensyn til miljøet og forurensningen vedfyring gir stilles det også krav til partikkelutslipp på vedfyrte ildsteder.

Nytt ildsted

Hva må jeg huske på når jeg skal kjøpe ildsted?

Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde, men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp.

Du kan ta utgangspunkt i disse verdiene:

Fra 1. januar 2022 er vedovner regulert av både økodesignforordningen og byggevareforordningen

Vedovner som skal brukes i norske bygg må testes etter nasjonalt tillegg. Vedovner er i dag omfattet av den harmoniserte produktstandarden «NS-EN 13240 Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel – Krav og prøvingsmetoder». Denne standarden har et nasjonalt tillegg, NS 3059, som viser hvordan mengden partikkelutslipp fra vedovner skal måles og beregnes.

Det nasjonale tillegget brukes for å beregne utslipp opp mot utslippskravet i TEK § 9-10.

Det må foreligge en testrapport som viser at kravene i NS 3059 er oppfylt.

Standarden vil bli erstattet av serien EN 16510:2021, under byggevareforordningen. Denne produktserien fastsetter både hvilke egenskaper vedovner skal ha og hvordan partikkelutslipp fra ovnene skal måles og beregnes.

Overlappende regelverk for vedovner

Vi vil sannsynligvis få en overgangsperiode på tre år fra den nye produktstandardserien trer i kraft.

I overgangsperioden vil man både kunne utarbeide produktdokumentasjon etter den nye produktstandardserien, EN 16510:2021, og den gamle standarden, NS-EN 13240 med det nasjonale tillegget NS 3059.

Etter overgangsperioden skal man kun utarbeide produktdokumentasjon etter den nye produktstandards serien EN 16510:2021. Det vil da ikke være tillatt å omsette vedovner med produktdokumentasjon utarbeidet etter den gamle standarden.

Informasjon om CE merking og at ildstedet er testet etter disse standardene, er beskrevet i bruks- og monteringsanvisningen.

NB: Husk å melde i fra til kommunen/feiervesenet når nytt ildsted er montert, eller at det er foretatt vesentlige endringer.

Skjema for innmelding:  Melding om endring av ildsted

Er du i tvil, ta kontakt med ditt lokale feiervesen!

Montering av ildsted

Hvem kan montere ildsted?

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør. Oversikt over sertifiserte montører finner du her 

Må jeg søke om å installere ildsted?

Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen i huspermen og send en kopi til ditt lokale brannvesen. Skjema for innmelding: Melding om nyinstallasjon av ildsted

 

NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.

Henvisninger 

Forskrift om brannforebygging § 6

Byggteknisk forskrift (TEK) § 9-10 og § 15-3

Annonse
Annonse