Utdanningsstipend

Stipend for lærlinger/praksiskandidater i brannforebyggerfaget

Statuetter for tildeling av stipend fra Feiermesternes Landsforening
Spørsmål ang. stipendordningen kan rettes til Feiermesternes Landsforening gjeldende styreleder.

 1. Formål
  Stipendordningen er opprettet av Feiermesternes Landsforening. Stipendets formål er faglig utvikling innen brannforebyggerfaget og brannsikkerheten i samfunnet. Samt øke lærlingens/praksiskandidatens engasjement og innsats under læretiden.
 2. Kriterier
  I samsvar med formålet skal følgende kriterier vektlegges ved tildeling av stipend:
 • Stipendet skal bidra til faglig utvikling som har overføringsverdi og som kommer faget generelt til gode.
 • Stipendet skal bidra til å øke feierens status og befeste feierens plass i samfunnet.
 • Søknader som er i samsvar med foreningens visjon strategier og planer skal prioriteres.
 • Stipendet skal tildeles lærling/praksiskandidaten i løpet av læretiden.
 1. Søknad
  Søknaden må begrunnes i forhold til formålet og kriteriene for stipendordningen. Søknaden skal videre redegjøre for framdriftsplan og budsjett. Søkere må også oppgi eventuelle andre instanser det søkes støtte fra, samt beløp. Det kan ikke søkes om midler til avsluttede aktiviteter eller tiltak.
 1. Omfang
  Stipendet tildeles med et beløp inntil til kr. 15.000,-. Styret i Feiermesternes Landsforening fastsetter rammen for tildeling.
 2. Disponering av stipend
  Det forutsettes at det tildelte stipendet benyttes i sin helhet. I motsatt fall kan Feiermesternes Landsforening kreve tildelte midler tilbakebetalt.
 1. Rapport
  Det forutsettes at mottaker av stipend bruker stipendet innen et år etter tildeling. Senest tre måneder etter at stipendet er benyttet, skal det leveres en sluttrapport som beskriver hva stipendet er brukt til. Rapporten skal leveres i elektronisk form. Rapporten og resultatet vil bli publisert i avisen Miljø og Brann, på hjemmesiden til Feiermesternes Landsforening og ved kommende Miljø- og Brannforebyggende konferanse.
 2. Bruk av resultater
  Feiermesternes Landsforening kan vederlagsfritt publisere rapporten samt benytte resultatet i den form Feiermesternes Landsforening finner formålstjenlig. Ved kommersiell utnyttelse av resultatet fra prosjektet, inngås egen avtale. Mottaker av stipend kan ikke inngå avtaler om kommersiell utnyttelse av rapporten som er resultat av stipend tildelt av Feiermesternes Landsforening, uten godkjenning av Feiermesternes Landsforening.
 3. Vurdering av søknader
  Vurdering av søknadene og tildeling av stipend foretas av styret i Feiermesternes Landsforening.
 4. Tildeling og kunngjøring
  Stipendordningen gjøres kjent gjennom avisen Miljø og Brann, samt hjemmesiden til Feiermesternes Landsforening. Tildeling av stipend skjer fortløpende og vil bli behandlet på førstkommende styremøte.
 5. Endring av statuetter mv.
  Statuttene gjelder fra og med 01.01.2016. Det tillegger styret i Feiermesternes Landsforening å endre de foreliggende statuetter etter innkommende forslag.
Annonse
Annonse