For prøvenemder

Denne siden er laget spesielt for deg som er sitter i prøvenemnd for feierfaget. Her vil du finne nyttig informasjon om å være i nemnd, samt maler for gjennomføring av praktisk svenneprøve.

Feiermesternes landsforening tok i 2006  initiativet til en samling av prøvenemnder på Østlandet hvor tema var gjennomføring av svenneprøven.

Samlingen førte til at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide ”den gode svenneprøven”.

Forslag til ”den gode svenneprøven” var ferdig utarbeidet i mars 2011.

  1. mars 2011 arrangerte Fagforbundet, Feiermesternes landsforening og Oslo fylkeskommune møte for å ”vedta”/bekrefte forslaget som forelå.

Prøven er basert på at alle må gjennom en kjernekompetanse som består av:

Verktøytilvirkning, feiing av skorstein, feiing av ildsted, branntilsyn og beregning av virkningsgrad.

Feiermesternes landsforening mener at med dette dokumentet har bedriften, Norges brannskole og kandidatene et meget godt utgangspunkt for å kunne gi god kvalitetsmessig opplærling.

Fagforbundet, Feiermesternes landsforening, Oslo fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune mener at forslaget som er utarbeidet er i henhold til aktuelle lover/forskrifter, inneholder kjernekompetanse for faget og har en forutsigbarhet og gir gode vurderingskriterier for kandidaten.

Vi anbefaler at alle prøvenemnder i feierfaget benytter seg av denne malen.

Annonse
Annonse